English
شرکت سیمان سپهر

شرکت سیمان سپهر

Sepehr Cement Co.

تبریک روز کارگر

مدیر عامل شرکت سیمان سپهر با بیان اینکه "کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه است."
روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفتند